പേജ്_ബാനർ-11

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

1

ലെവൽ 2 സ്‌ക്രീൻ ഡിസ്‌പ്ലേ 7KW ടൈപ്പ് 1 ഇലക്ട്രിക് EV കാർ ചാർജർ

1

EVSE ഹോം ഇലക്ട്രിക് ടെസ്‌ല നാക്‌സ് കാർ ചാർജർ

OCPP 7KW 11KW 22KW AC 90~265V വാൾബോക്‌സ് EV ചാർജർ ഹോം EV ചാർജിംഗ് പൈൽ വാണിജ്യപരമായ ഉപയോഗത്തിനായി OCPP-01 (12)

OCPP 7KW 11KW 22KW AC 90~265V വാൾബോക്‌സ് EV ചാർജർ ഹോം വാണിജ്യ ഉപയോഗത്തിനായി OCPP ഉള്ള EV ചാറിംഗ് പൈൽ

5 ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് പോർട്ടബിൾ കാർഡ് സ്വൈപ്പിംഗ് ചാർജിംഗ് പൈൽ-01 (6)

5 ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് പോർട്ടബിൾ കാർഡ് സ്വൈപ്പിംഗ് ചാർജിംഗ് പൈൽ ആരംഭിക്കുക

പൈൽ ഫോർ ഗിയർ സ്വിച്ച് ലെവൽ 1 കാർ ചാർജിംഗ് പൈൽ-01 (6)

പൈൽ ഫോർ ഗിയർ സ്വിച്ച് ലെവൽ 2 കാർ ചാർജിംഗ് പൈൽ

Shiftsmart പോർട്ടബിൾ ഇലക്ട്രിക് കാർ Ev ചാർജർ-01 (6)

Shiftsmart പോർട്ടബിൾ ഇലക്ട്രിക് കാർ Ev ചാർജർ

EVSE Home Electric tesla nacs Car Charger-01 (1)

EVSE ഹോം ഇലക്ട്രിക് ടെസ്‌ല നാക്‌സ് കാർ ചാർജർ

3.5KW 7kw 8.8KW പോർട്ടബിൾ NACS ടെസ്‌ല EV ചാർജർ-01 (5)

3.5KW 7kw 8.8KW പോർട്ടബിൾ NACS ടെസ്‌ല EV ചാർജർ

ലെവൽ 2 സ്‌ക്രീൻ ഡിസ്‌പ്ലേ 16A ടൈപ്പ് 1 ഇലക്ട്രിക് ഇവി കാർ ചാർജർ-01 (6)

ലെവൽ 2 സ്‌ക്രീൻ ഡിസ്‌പ്ലേ 16A ടൈപ്പ് 1 ഇലക്ട്രിക് ഇവി കാർ ചാർജർ

എസി ഇലക്ട്രിക് കാർ ചാർജിംഗ് പൈൽ -01 (1) ഉപയോഗിക്കുക

എസി ഇലക്ട്രിക് കാർ ചാർജിംഗ് പൈൽ ഉപയോഗിക്കുക

ചുവരിൽ ഘടിപ്പിച്ച തറയിൽ ഘടിപ്പിച്ച ac ev ചാർജ് സ്റ്റേഷൻ-01 (1)

ചുവരിൽ ഘടിപ്പിച്ച തറയിൽ ഘടിപ്പിച്ച ac ev ചാർജ് സ്റ്റേഷൻ

OCPP വാൾബോക്സ് EV ചാർജർ പൈൽ -01 (3)

OCPP വാൾബോക്സ് EV ചാർജർ പൈൽ Oem Odm Ev ചാർജർ സ്റ്റേഷൻ വാൾബോക്സ് 7kw Ocpp