പേജ്_ബാനർ-11

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

asv (1)

Type2 to telsa ev ചാർജർ അഡാപ്റ്റർ OEM EV ചാർജർ അഡാപ്റ്റർ ഫാക്ടറി

സ്വ (1)

GB/T ചാർജിംഗ് സോക്കറ്റ് ഉള്ള ടൈപ്പ് 2 ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ (EV) ചാർജിംഗ് കേബിൾ.ടി

സാവ (1)

ടൈപ്പ് 1 മുതൽ ടൈപ്പ് 2 EV അഡാപ്റ്റർ OEM ഫാക്ടറി

acasv (1)

GBT to tesla Convertor Adapter AC 250V 32A ടെസ്‌ല ചാർജർ അഡാപ്റ്റർ

DC അഡാപ്റ്റർ CCS കോംബോ 1 CCS1 മുതൽ GBT Ev ചാർജർ അഡാപ്റ്റർ-01 (2)

DC അഡാപ്റ്റർ CCS കോംബോ 1 CCS1 മുതൽ GBT Ev ചാർജർ അഡാപ്റ്റർ

Ev ചാർജർ അഡാപ്റ്റർ 150a Dc Ccs2 പ്ലഗ് ടു Ccs1 150a Ccs2 മുതൽ Ccs1 വരെ അഡാപ്റ്റർ-01 (1)

Ev ചാർജർ അഡാപ്റ്റർ 150a Dc Ccs2 Ccs1 150a Ccs2 മുതൽ Ccs1 അഡാപ്റ്ററിലേക്ക് പ്ലഗ് ചെയ്യുക

Ccs 2 Combo 2 Connector 1000vdc Ccs2 മുതൽ Type2 അഡാപ്റ്റർ-01 (2)

Ccs 2 Combo 2 Connector 1000vdc Ccs2 to Type2 അഡാപ്റ്റർ

ടൈപ്പ് 2 ev അഡാപ്റ്റർ gbt ടൈപ്പ് 1 ev ചാർജർ അഡാപ്റ്റർ (2)

ടൈപ്പ് 2 ev അഡാപ്റ്റർ gbt to type2 ev ചാർജർ അഡാപ്റ്റർ

EVSE ചാർജിംഗിനുള്ള ടെസ്‌ല മുതൽ GBT EV ചാർജർ അഡാപ്റ്റർ-01 (1)

EVSE ചാർജിംഗിനായി ടെസ്‌ല മുതൽ GBT EV ചാർജർ അഡാപ്റ്റർ

ടെസ്‌ലയ്‌ക്കുള്ള 32A EV അഡാപ്റ്റർ മുതൽ ടൈപ്പ്2 EVSE അഡാപ്റ്റർ-01 (1)

ടെസ്‌ലയ്‌ക്കുള്ള 32A EV അഡാപ്റ്റർ മുതൽ Type2 EVSE അഡാപ്റ്റർ

ടൈപ്പ് 2 മുതൽ GBT വരെ (IEC 62196 മുതൽ GBT വരെ) ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ചാർജിംഗ് അഡാപ്റ്റർ-01 (3)

ടൈപ്പ് 2 മുതൽ GBT വരെ (IEC 62196 മുതൽ GB/T വരെ) ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ചാർജിംഗ് അഡാപ്റ്റർ

TESLA-01-നുള്ള ടൈപ്പ് 2 മുതൽ ടെസ്‌ല ഇലക്ട്രിക് കാർ ചാർജിംഗ് ടൈപ്പ് 2 DC അഡാപ്റ്റർ (1)

ടെസ്‌ലയ്‌ക്കായി ടൈപ്പ് 2 മുതൽ ടെസ്‌ല ഇലക്ട്രിക് കാർ ചാർജിംഗ് ടൈപ്പ് 2 ഡിസി അഡാപ്റ്റർ